Bildiri Konu Başlıkları


Türk zihniyet dünyası ve hayat felsefesini aktüel hâle getirmede Ahmed Yesevî’nin sunduğu imkânlar,

Yerli olandan hareket ederek evrensel olana ulaşmada Ahmed Yesevî ve Yesevîliğin rolü,

Günümüz Yesevîlik algısının evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve Ahmed Yesevî’yi günümüz koşullarına göre yeniden anlamak,

Ahmed Yesevî’yi yetiştiği coğrafî mekânın siyasî ve içtimaî ortamını günümüz koşullarında yerel düşünüp küresel davranarak bir daha değerlendirmek,

Ahmed Yesevî’nin Türk din anlayışını biçimlendirici özelliğini teknik açıdan net bir biçimde ortaya çıkarmak,

Ahmed Yesevî’nin yetiştiği dönemde dinî, siyasî, insanî ve fikrî akımları küresel ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yorumlamak,

Ahmed Yesevî’yi fıkıh, kelâm, tefsir, hadis ve ahlâk boyutunda günümüz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir daha değerlendirmek,

Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ve bulunduğu coğrafyada kültürel ve entelektüel hayatı küresel bir bakış açısıyla bir daha gözden geçirmek,

Ahmed Yesevî’nin metodolojisini ve bu metodolojinin diğer dinî düşünce sistemleri arasındaki yerini günümüz metodolojik gelişmeleri açısından bir daha tespit etmek,

Ahmed Yesevî ve takipçilerini (temsilcilerini) günümüz ihtiyaçları çerçevesinde bir daha yorumlamak.