Yazım Kuralları


Sempozyum bildiri tam metni formatı ile ilgili yönergeler aşağıdaki gibidir;

• Tebliğ özetleri ve metinleri Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Arapça ve İngilizceden biri ile olabilir.
• Tebliğ özetleri, en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır.
• Tebliğler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
• Tebliğ metinleri 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.
• Özetler ve tebliğler Microsoft Word ortamında yazılmalı ve bu haliyle belirtilen e-mail adresine gönderilmelidir.
• Sempozyumda her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır.
• Katılımcılar tebliğ özetleri ve metinleriyle birlikte, unvan, çalıştığı kurum ve irtibat adreslerini de göndermelidir.
Tek Yazarlı : (Eren, 2015: 25)
İki Yazarlı : (Eren ve Çelik, 2015: 35)
İkiden çok yazarlı : (Kahraman vd., 2013: 15)

Kaynakça (APA formatı):

Makale: Bleich, H. (1985). Clinical in a Teaching Hospital, The New England Journal of Medicine. 13(2): 33-35.
Kitap: Çağıltay, N.E. ve Tokdemir, G. (2010). Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe, Ankara: Ada Matbaacılık.
Editörlü Kitaplarda Bölüm: Hartley, J. T., Harker J. O. ve Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. İçinde L. W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (ss. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association